این آزمایشگاه به کلیه دستگاه‌های مورد نیاز کشت بافت های گیاهی من جمله اتوکلاو، اتاقک استریل کشت، اتاقک رشد و غیره مجهز است.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- گاز کروماتوگرافی GC
۲- کروماتوگرافی مایع HPLC
۳- میکروتوم
۴- گلخانه آموزشی شیشه ای
۵- گلخانه شیشه ای تحقیقاتی
۶- اتاقک رشد
۷- ماکروفر
۸- اسپکتروفتومتر
۹- آون
۱۰- pHو ECمتر
۱۱- Vortex
۱۲- میکروسکوپ