رئیس دانشکده : دکتر آرش زیبایی

رتبه علمی: دانشیار

 

گروه: گیاه پزشکی

شماره تماس :  ۳۳۶۹۰۲۸۲ – ۰۱۳