زمین های مزرعه آموزشی و تحقیقاتی حدود ۵۵ هکتار است که همه ساله فعالیت های زیر در آن انجام می شود:

– بخشی از زمین های زراعی (شالیزار) تحت عنوان قراردادهای زراعی، در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
– بخشی از آن جهت اجرای عملیات کشاورزی دانشجویان، در اختیار گروه های آموزشی قرار می گیرد.
– بخشی از آن نیز جهت انجام پروژه های تحقیقاتی، در اختیار اساتید متقاضی دارای طرح های تحقیقاتی قرار می گیرد.

 

04  010 01266