۱- علوم باغبانی با گرایشهای (میوه کاری – سبزی کاری – گیاهان زینتی)

۲- حشره شناسی کشاورزی

۳- بیماری شناسی گیاهی گرایشهای (قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی – نماتولوژی گیاهی – ویروس شناسی­و بیماری­های ویروسی گیاهی)

۴- اصلاح نژاد دام

۵- تغذیه دام

۶- زراعت

۷- اصلاح­ نباتات

۸- بیوتکنولوژی کشاورزی- گیاهی

۹- علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

۱۰- مدیریت منابع خاک با گرایشهای (حفاظت و منابع خاک – خاک، محیط و منابع اراضی – فیزیک و رابطه آب، خاک و گیاه)