در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- Real-Time PCR، GenePulser
۲- پی سی آر
۳- IEFset، Concentrator
۴- TissusLyser
۵- مینی انکوباتور
۶- شیکر انکوباتور
۷- سانتریفوژ یخچالدار
۸- سانتریفوژ معمولی
۹- اتوکلاو
۱۰- هود استریل
۱۱- آب مقطر گیری
۱۲- ترازو
۱۳- PH متر