در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- دستگاه سوکسله (برای استخراج و اندازه‌گیری میزان روغن دانه)
۲- دستگاه رطوبت سنج بذر
۳- انکوباتور یخچال دار
۴- ترازوی دیجیتالی تا چهار رقم اعشار
۵- آون
۶- اتوکلاو
۷- دستگاه‌های اندازه‌گیری سطح برگ (ثابت و قابل حمل)
۸- دستگاه اندازه‌گیری فلورسانس کلروفیل
۹- دستگاه اندازه‌گیری فتوسنتز و تبادلات گازی گیاه
۱۰- تابش سنج فتوسنتزی
۱۱- دستگاه اندازه‌گیری دمای پوشش گیاهی
۱۲- کلروفیل‌متر
۱۳- پوست کن برنج
۱۴- سفیدکن بذر برنج
۱۵- رطوبت سنج
۱۶- رفراکتومتر
۱۷- اسپکتروفتومتر