در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:

۱- ونتوری متر
۲- دستگاه تعیین مرکز فشار
۳- رتامتر
۴- فلوم های آزمایشی با شیب متغییر به طول های ۵ و ۱۵ متر
۵- جت آب
۶- میز هیدرولیکف
۷- دستگاه رسیفرلدر
۸- دستگاه افت در لوله ها
۹- دستگاه آزمایش برنولی
۱۰- دستگاه فشار هیدرواستاتیک
۱۱- فلوم آزمایشگاهی