در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و طرح های تحقیقاتی اساتید گروه در ارتباط با کنه شناسی و نماتد شناسی انجام می شود.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- میکروسکوپ
۲- استریومیکروسکوپ
۳- ادوات و وسایل مربوط به جمع آوری، نگهداری، شناسایی و بررسی کنه های گیاهی و بررسی در خصوص نماتدهای گیاهی
۴- جداسازی، شناسایی و تهیه اسلایدهای میکروسکوپی از کنه ها شامل کنه های مضر و کنه های مفید
۵- نگهداری کلکسیون اسلاید های میکروسکوپی و نمونه هایی از گیاهان آفت زده حاوی علایم و آثار خسارت کنه های گیاهی رویآن ها
۶- بررسی های زیست شناسی و فونستیک کنه ها و مطالعه در خصوص جنبه های مختلف نماتد شناسی