به اطلاع دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی که درس مجازی را در نیمسال ۹۷۱ اخذ کرده اند، می رساند آشنایی با نحوه برگزاری کلاس روز یکشنبه ۹۷/۷/۱ براساس برنامه زمانبدی زیر در آمفی تئاتر شهید آوینی دانشکده علوم کشا.رزی برگزار می شود:

۱- دروس هوا و اقلیم شناسی + مبانی ترویج و آموزش کشاورزی ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰

۲- دروس مبانی کشاورزی دقیق + اصلاح دام + اکولوژی + سبزیکاری ساعت ۱۰ الی ۱۲