۱- مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتاتگرایشهای( زراعت- اصلاح نباتات )

۲- مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی 

۳- مهندسی کشاورزی- علوم دامی

۴- مهندسی کشاورزی-علوم خاک 

۵- علوم و مـهندسی آب

۶- مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی 

۷- مهندسیمکانیزاسیون کشاورزی 

۸- مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی

۹- علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی)