در این قسمت نمونه های خشک شده قارچ های مختلف بیماری زای گیاهی، جنگلی و … نگهداری، و هر یک به طور مجزا و با تمام مشخصات کد گذاری می شود. این هرباریوم در سال ۱۳۹۳ به ثبت جهانی رسید.