به منظور بررسی تاریخ نشای کاشت برنج ( همزمان دو مرحله در یکسان) اقدام به کاشت نشای برنج در تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶ گردید.