۱- مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

۲- مهندسی کشاورزی – زراعت

۳- مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی با گرایشهای (میوه کاری – سبزی کاری – گیاهان زینتی – گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای)

۴- مهندسی کشاورزی – علوم خاک با گرایشهای (شیمی و حاصلخیزی خاک – پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک – فیزیک و حفاظت خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)

۵- مدیریت منابع خاک با گرایشهای (فیزیک و حفاظت خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی)

۶- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک با گرایشهای (شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)

۷- مهندسی کشاورزی – علوم دامی با گرایشهای (تغذیه دام – اصلاح نژاد دام -فیزیولوژی دام)

۸- مهندسی­کشاورزی- حشره­شناسی­کشاورزی

۹- مهندسی­کشاورزی – بیماری­شناسی­گیاهی

۱۰-مهندسی­کشاورزی – بیوتکنولوژی­کشاورزی

۱۱- مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی

۱۲- مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

۱۳- مهندسی کشاورزی – سازه های آبی

۱۴- مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب

۱۵- مهندسی کشاورزی – علوم و تکنولوژی بذر

۱۶- مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف های هرز