تهیه، بررسی و مطالعه نقشه‌های خاک، کاربری اراضی و شیب و همچنین تفسیر عکس‌های هوایی و تهیه نقشه‌های تفسیری در این آزمایشگاه انجام می‌گیرد.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- میزهای نوری
۲- استریوسکپ‌های ثابت و جیبی
۳- شیب‌سنج
۴- موقعیت یاب جغرافیای (GPS)