در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- اسپکتروفتومتر
۲- فلیم فتومتر
۳- شیکر
۴- EC سنج
۵- pHسنج
۶- سانتریفیوژ
۷- سمپلر
۸- فلوم wsc
۹- دسیپنسر
۱۰- bodسنج