مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده: دکتر محمد رضا خالدیان 

 

مرتبه علمی : دانشیار

شماره تماس : ۵۰۱۴ – ۳۳۶۹۰۴۵۸ – ۰۱۳

شماره تماس با کارشناس: ۵۰۵۸ و ۵۰۶۱