در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با باکتری و ویروس شناسی گیاهی، حشره شناسی و قارچ ‌شناسی ملکولی انجام می شود.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- انکوباتور
۲- الکتروفورز
۳- ژل داک
۴- دستگاه PCR
۵- تیوپ هیتر
۶- مینی سانتریفوژ
۷- سمپلر
۸- هود لامین ایر فلو
۹- یخچال و وسایل مربوط به نگهداری، شناسایی و بررسی باکتری ها و ویروس های گیاهی
جداسازی، شناسایی و تهیه کلکسیون از باکتری ها و ویروس های بیماری زای گیاهی و انجام مطالعات مربوط به پروکاریوت های گیاهی (شامل بررسی های سیستماتیک بیوشیمیایی، بیولوژی و مولکولی) نیز در این آزمایشگاه انجام می شود.