در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:

۱- استریومیکروسکوپ (بینو کولار)
۲- میکروسکوپ اولمپیوس
۳- کامپیوتر
۴- یخچال ارج
۵- یخچال هیمالیا
۶- هات پلت
۷- ترازوی دیجیتال با دقت ۰۰۱/۰
۸- Dry bathMini spine plus
۹- آون
۱۰- هود استریل
۱۱- PH متر
۱۲- ترموسایکلر
۱۳- میکروسکوپ تخصصی فازکنتراست سه چمشمی
۱۴- میکروسکوپ دو چشمی نوری
۱۵- میکروسکوپ اولمپیوس IX70