تعیین خصوصیات فیزیکی خاک از جمله توزیع اندازه ذرات اولیه یا بافت (میزان شن، رس و سیلت)، جرم مخصوص حقیقی و ظاهری خاک، مکش خاک در رطوبت های مختلف (منحنی رطوبتی خاک)، SP، FC و PWP، رطوبت قابل استفاده خاک، رطوبت خاک، وضعیت ساختمان خاک (اندازه و پایداری)، نفوذپذیری خاک نسبت به آب، هدایت هیدرولیکی خاک به روش بار ثابت و افتان در این آزمایشگاه صورت می‌گیرد.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:

۱- استوانه‌های مضاعف
۲- صفحات تحت فشار (Pressure Plate)
۳- غشاء تحت فشار (Pressure Membrane)
۴- استوانه‌های دارسی
۵- آون
۶- اُگر
۷- نمونه بردارهای خاک

phisik 1 phisik 2