در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- دوربین های ترازیاب
۲- تئودولیت های دیجیتال
۳- توتال استیشن
۴- دستگاه دیستو