در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- میکروسکوپ
۲- هود استریل لامین ایر فلو
۳- انکوباتور
۴- سمپلر و سایر وسایل ضروری برای کشت سلول حشرات