گروه باغبانی دارای یک باغ میوه و یک باغ سبزیکاری است که جهت آموزش و امور پژوهشی استفاده می‌شود. در زمین سبزیکاری سه تونل کوتاه نیز جهت انجام امور آموزشی و پژوهشی وجود دارد.

 

1 2 3