کارگاه آموزشی و کنفرانس بین المللی گل محمدی با عنوان   Rosa damacsena 2018 در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ آبان ماه در دانشگاه کاشان – پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر برگزار خواهد شد.

محور های کنفرانس شامل کلیه حوزه های علمی و فنی مرتبط با گل محمدی، شامل کشت، صنعت و فن آوری می باشد.