بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

حسن درمانی کوهی

حسن درمانی کوهی

حسن درمانی کوهی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروتئین ها و اسیدهای آمینه در تغذیه طیور 13116043 2 1 شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/30 (12:00 - 14:00)
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 9 نامشخص نامشخص
تغذیه پیشرفته 13114039 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/22 (12:00 - 14:00)
رساله 13116007 20 9 نامشخص نامشخص
زبان تخصصی 13114040 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/26 (12:00 - 14:00)
سمینار 13114007 0 10 نامشخص نامشخص
سمینار 13116038 1 2 نامشخص نامشخص
کارورزی 1 13111108 1 2 نامشخص نامشخص
ویتامینها و مواد معدنی در تغذیه طیور 13114045 3 1 دوشنبه (14:00 - 17:00) 1400/03/18 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13114032 0 9 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 9 نامشخص نامشخص
رساله 13116007 20 9 نامشخص نامشخص
سمینار 13114007 0 2 نامشخص نامشخص
سمینار 13114007 0 8 نامشخص نامشخص
شناخت و فرآوری مواد خوراکی 13111117 2 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/07 (16:00 - 18:00)
مدل سازی در تغذیه طیور 13116034 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/05 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13114032 0 9 نامشخص نامشخص
پروتئین ها و اسیدهای آمینه در تغذیه طیور 13116043 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:30)
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 9 نامشخص نامشخص
تغذیه پیشرفته 13114039 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:30)
نمایش 21 - 40 از 45 نتیجه
از 3