بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

« بازگشت

شناخت و فرآوری مواد خوراکی

نام درس شناخت و فرآوری مواد خوراکی
کد درس 13111117
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز