بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

سالار جمالی

سالار جمالی

سالار جمالی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
ثبت نشده

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 71 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژنتیک بیماریزایی بیمارگرهای گیاهی 13127017 3 1 شنبه (12:00 - 17:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
سمینار (1) 13124046 0 1 نامشخص نامشخص
کارآموزی 13121025 0 1 نامشخص نامشخص
بیماریهای فیزیولوژیک گیاهان 13121131 2 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/26 (14:00 - 16:00)
رساله 13126100 18 1 نامشخص نامشخص
سمینار/پروژه 13121132 1 1 نامشخص نامشخص
کارورزی2 13121130 3 1 سه شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص
برهمکنش گیاه-میکروارگانیسم 13124048 3 1 هفته فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هفته فرد شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/30 (12:00 - 14:00)
بیماریهای مهم گیاهان زراعی 13121108 2 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/19 (10:00 - 12:00)
پایان نامه 13124026 6 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 1 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 1 نامشخص نامشخص
رساله 13126023 20 1 نامشخص نامشخص
عملیات بیماریهای مهم گیاهان زراعی 13121109 1 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
عملیات نماتود شناسی گیاهی مقدماتی 13121091 1 1 شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
کارآموزی 13121025 0 10 نامشخص نامشخص
کارورزی 1 13121107 3 1 سه شنبه (08:00 - 16:00) | سه شنبه (08:00 - 16:00) | چهارشنبه (08:00 - 16:00) نامشخص
مدیریت بیماریهای گیاهان زراعی 13151109 3 1 شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (12:00 - 14:00) 1400/03/24 (10:00 - 12:00)
نماتودشناسی گیاهی مقدماتی 13121090 1 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/20 (08:00 - 10:00)
مقاومت به بیماریهای گیاهی 13127022 3 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/24 (12:00 - 14:00)
نمایش 21 - 40 از 71 نتیجه
از 4