بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

« بازگشت

سامانه های پشتیبان تصمیم گیری

نام درس سامانه های پشتیبان تصمیم گیری
کد درس 13282102
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز