بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

« بازگشت

تهیه و ارزیابی اقتصادی طرحهای کشاورزی و منابع طببیعی

نام درس تهیه و ارزیابی اقتصادی طرحهای کشاورزی و منابع طببیعی
کد درس 13231024
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز