بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

احمد روحی بخش

احمد روحی بخش

احمد روحی بخش    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیماریهای گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 13121128 1 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (16:00 - 18:00)
رساله 13126100 18 8 نامشخص نامشخص
سمینار/پروژه 13121132 1 6 نامشخص نامشخص
عملیات بیماریهای گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 13121129 1 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
کارورزی2 13121130 3 3 نامشخص نامشخص
باکتری شناسی گیاهی مقدماتی 13121094 1 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/31 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13124026 6 8 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 8 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 3 نامشخص نامشخص
روشهای مولکولی در بیماری شناسی گیاهی 13124049 3 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/18 (10:30 - 12:30)
عملیات باکتری شناسی گیاهی مقدماتی 13121095 1 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
عملیات ویروس شناسی گیاهی مقدماتی 13121093 1 1 چهارشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
ویروس شناسی گیاهی مقدماتی 13121092 1 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
رساله 13126100 18 8 نامشخص نامشخص
بیماریهای مهم گیاهان باغبانی 13102006 3 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30)
بیماریهای ویروسی و ویروییدی گیاهان 13124053 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13124026 6 8 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 8 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 3 نامشخص نامشخص
ژنتیک بیماریزایی بیمارگرهای گیاهی 13127017 3 1 شنبه (12:00 - 17:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4