بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

آرش زیبایی

آرش زیبایی

آرش زیبایی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

متولد رشت

- دانش آموخته رتبه اول کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه گیلان (سال 1386)
- رتبه اول آزمون ورودی دکتری تخصصی حشره شناسی در دانشگاه های تهران و تربیت مدرس (سال 1386)
- عضو بنیاد ملی نخبگان
- برگزیده بخش پژوهش های کاربردی یازد همین جشنواره جوان خوارزمی (سال 1388)
- برگزیده رساله برتر دکتری در بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

- پژوهشگر نمونه دانشگده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان  در سال های 1393 و 1394 

 - پژوهشگر نمونه دانشگاه گیلان در سال 1396

طرح های دانشگاهی و ملی

1- بررسی پاسخ های ایمنی سلولی کرم ساقه خوار نواری برنج به قارچ های بیمارگر (طرح دانشگاهی: 1390 تا 1393)

2 طرح ملی: بررسی تاثیر لکتین و پروتئین های غیر فعال کننده ریبوزوم از قارچ های Rhyzoctonia solani، Sclerotinia sclerotiorum و علف هفت بند بر پروانه سفیده کلم. (صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری از 1391 تا 1394).

 3- شناسایی قارچهای بیمارگر حشرات در مزارع برنج استانهای گیلان و مازندران؛ تعیین بیمارگری، اثرات ایمنی شناختی و تهیه فرمولاسیون کنیدی ها. (صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری از 1396 تا 1399). 

عضویت در مجامع علمی

- انجمن زیست شناسی ایران

- انجمن حشره شناسی آمریکا (عضو کمیته جوایز و افتخارات-شاخه بین الملل) از سال 2011 تا کنون

- انجمن حشره شناسی فلوریدا از سال 2011 تاکنون

- انجمن حشره شناسی جمهوری کره از سال 2009 تاکنون

- انجمن کنه شناسی ایران از سال 1391 تاکنون

 

همکاری با نشریات بین المللی
- عضو هیئت تحریریه در مجله Frontiers in Physiology بخش Invertebrate Physiology (سوئیس) ضریب تاثیر 3.534

- عضو هیئت تحریریه در مجله Invertebrate Survival Journal انتشارات Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia (ایتالیا) ضریب تاثیر 1.09

- عضو هیئت تحریریه Archives of Phytopathology and Plant Protection از انتشارات Taylor and Francis

- عضو هیئت تحزیریه Journal of Entomological and Acarological Research  از انتشارات Page press

- عضو هیئت تحریریه در (Open Biochemistry Journal (SJR=0.86

1- داور مجله Biocontrol Science and Technology (Taylor and Francis publication) 

2- داور مجله Journal of Basic Microbiology (Wiley-Blackwell publication)
3- داور مجله Insect Science (Wiley-Blackwell publication)
4- داور مجله Acta Biochimica et Biophysica Sinica (Oxford University Press)
5- داور مجله Bulletin of Entomological Research (Cambridge University Press)
6- داور مجله Invertebrate Survival Journal
7- داور مجله Journal of Pest Science (Springer)
8- داور مجله Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences (Springer)
9- داور مجله Apoptosis (Springer)
10- داور مجله Process Biochemistry (Elsevier)
11- داور مجله Plosone
12- داور مجله Journal of Crop Protection
13- داور مجله Micron (Elsevier)
14- داور مجله Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (Informa Healthcare)
15- داور مجله Journal of Essential Oil Research (Taylor and francis)
16- داور مجله Ecotoxicology and Environmental Safety (Elsevier)
17- داور مجله Archives of Insect Biochemistry and Physiology (Wiley-Blackwell)
18- داور مجله Open Access Insect Physiology (Dove Press)
19- داور مجله Journal of Entomological and Acarological Research (Page Press)
20- داور مجله Journal of Cellular Biochemistry (Wiley-Blackwell)
21- داور مجله Florida Entomologist (Entomological Society of Floridae)
22- داور مجله Biocatalysis and Agricultural Biotechnology (Elsevier)
23- داور مجله Pesticide Biochemistry and Physiology (Elsevier)
24- داور مجله Achievements in Life Science (Elsevier)
 

 سایر توضیحات

همکاری با نشریات بین المللی
- عضو هیئت تحریریه مجله Scientific Reports از انتشارات Nature

- سردبیر بخش Agricultural Sciences در مجله All Life از انتشارات Taylor and Francis

- عضو هیئت تحریریه در مجله Frontiers in Physiology بخش Invertebrate Physiology (سوئیس) ضریب تاثیر 3.534

- عضو هیئت تحریریه در مجله Invertebrate Survival Journal انتشارات Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia (ایتالیا) ضریب تاثیر 1.09

- عضو هیئت تحریریه به عنوان  Section Editor بخش کشاورزی در مجله All Life از انتشارات Taylor and Francis با ضریب تاثیر 1.273

- عضو هیئت تحریریه Archives of Phytopathology and Plant Protection از انتشارات Taylor and Francis

- عضو هیئت تحزیریه Journal of Entomological and Acarological Research  از انتشارات Page press

- عضو هیئت تحریریه در (Open Biochemistry Journal (SJR=0.86

 

همکاری با نشریات داخلی

- عضو هیئت تحریریه به عنوان دبیر بخش فیزیولوژی در مجله پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی از انتشارات دانشگاه تبریز

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 13121126 1 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (16:00 - 18:00)
رساله 13126100 18 9 نامشخص نامشخص
سمینار/پروژه 13121132 1 8 نامشخص نامشخص
عملیات آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 13121127 1 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
کارورزی2 13121130 3 1 نامشخص نامشخص
آفات مهم درختان میوه 13121113 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 13124026 6 9 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 9 نامشخص نامشخص
رساله 13126023 20 3 نامشخص نامشخص
سمینار 13127014 1 1 نامشخص نامشخص
عملیات آفات مهم درختان میوه 13121112 1 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
فیزیولوژی حشرات 13124004 3 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
رساله 13126100 18 9 نامشخص نامشخص
بیمارگرهای آفات 13126028 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13124026 6 9 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 9 نامشخص نامشخص
رساله 13126023 20 3 نامشخص نامشخص
زبان تخصصی 13121082 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (16:00 - 18:00)
مرفولوژی حشرات 13124001 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/08 (10:30 - 12:30)
آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 13121126 1 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4
پست الکترونیکی: