بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

مسعود اصفهانی

مسعود اصفهانی

مسعود اصفهانی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13154009 6 5 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 5 نامشخص نامشخص
تولید پایدار گیاهان زراعی 13154116 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/17 (10:30 - 12:30)
جنبه های نوین فتوسنتز و متابولیسم 13154120 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/18 (10:30 - 12:30)
رساله 13154069 21 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154132 20 5 نامشخص نامشخص
فیزیولوزی گیاهان زراعی-ع 13151103 1 1 شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
فیزیولوزی گیاهان زراعی-ن 13151101 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی 13154124 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13154009 6 5 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154132 20 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 5 نامشخص نامشخص
زبان تخصصی کشاورزی 13151110 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (08:00 - 10:30)
فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 13154108 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/03 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی 13154042 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13154009 6 20 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 5 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4