بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

رضا اسفنجاری

رضا اسفنجاری

رضا اسفنجاری    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

متولد  1364

 

***********************************************

 

عضو کمیته علمی داوری مجله (Journal of Agricultural Science and Technology (JAST

 

عضو کمیته علمی داوری مجله International Journal of Agricultural Management and Development

 

عضو کمیته علمی داوری فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

 

عضو کمیته علمی داوری فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی

 

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان (از سال 1395 تا کنون)

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد تولید کشاورزی 13231017 0 1 شنبه (14:00 - ) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
اقتصاد مهندسی 13282095 2 1 سه شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/30 (16:00 - 18:00)
اقتصاد مهندسی 13131023 2 2 شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
اقتصاد و بازاریابی کشاورزی 13111102 3 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 13194018 6 6 نامشخص نامشخص
پروژه 13231029 2 5 نامشخص نامشخص
کسب و کار کشاورزی تجاری 13231031 3 1 یکشنبه (14:00 - 17:00) 1401/03/22 (14:00 - 16:00)
مهارت آموزی 1 13231022 3 1 چهارشنبه ( - ) | چهارشنبه ( - ) | سه شنبه ( - ) نامشخص
سمینار 13231039 1 5 نامشخص نامشخص
مهارت آموزی(2) 13231043 6 3 نامشخص نامشخص
مساله مخصوص 13231041 1 2 نامشخص نامشخص
مدیریت واحدهای کشاورزی 13231042 3 1 یکشنبه (11:00 - 14:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
اقتصاد خرد1 13231019 0 1 یکشنبه (14:00 - 17:00) 1400/11/03 (14:00 - 16:00)
اقتصاد خرد 2 13231010 3 1 دوشنبه (08:00 - 11:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13194018 6 6 نامشخص نامشخص
تفکر سیستمی 13194041 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/03 (08:00 - 10:30)
تهیه و ارزیابی اقتصادی طرحهای کشاورزی و منابع طببیعی 13231024 3 1 سه شنبه (15:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
اقتصاد تولید کشاورزی 13231017 0 1 شنبه (14:00 - 17:00) 1400/03/29 (08:00 - 10:00)
اقتصاد مهندسی 13131023 2 2 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/30 (14:00 - 16:00)
اقتصاد مهندسی 13282095 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/30 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2