بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

حسن درمانی کوهی

حسن درمانی کوهی

حسن درمانی کوهی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13116050 18 20 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13114032 0 9 نامشخص نامشخص
پروتئین ها و اسیدهای آمینه در تغذیه طیور 13116042 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:30)
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 9 نامشخص نامشخص
تغذیه پیشرفته 13114039 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/22 (08:00 - 10:30)
رساله 13116007 20 9 نامشخص نامشخص
زبان تخصصی 13114040 2 1 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:30)
سمینار 13116038 1 2 نامشخص نامشخص
کارورزی 1 13111108 1 2 نامشخص نامشخص
ویتامینها و مواد معدنی در تغذیه طیور 13114045 3 1 دوشنبه (14:00 - 17:00) 1401/03/18 (08:00 - 10:30)
پرورش بلدر چین 13111133 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
کارورزی 3 13111142 2 4 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13114032 0 9 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 9 نامشخص نامشخص
رساله 13116007 20 9 نامشخص نامشخص
سمینار 13114007 0 2 نامشخص نامشخص
شناخت و فرآوری مواد خوراکی 13111117 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/12 (10:30 - 12:30)
کارورزی 2 13111120 2 2 نامشخص نامشخص
مدل سازی در تغذیه طیور 13116034 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/15 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13114032 0 9 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3