بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

حسن رمضانپور

حسن رمضانپور

حسن رمضانپور    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13146100 18 12 نامشخص نامشخص
رساله 13146100 18 11 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13144063 6 3 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
خاکهایی مناطق خشک و نیمه خشک 13146010 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:30)
کانیهای رس 13144069 3 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/22 (08:00 - 10:30)
مسئله مخصوص 13146017 2 1 نامشخص 1401/03/28 (08:00 - 10:30)
رده بندی خاکها-ع 13141153 1 1 پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
رده بندی خاکها-ن 13141152 1 1 هفته فرد سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
پیدایش خاک 13141151 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
آمار و احتمالات مهندسی 12 3 13 نامشخص نامشخص
رساله 13146100 18 12 نامشخص نامشخص
رساله 13146100 18 11 نامشخص نامشخص
کانی شناسی نوری 13146023 2 1 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13144063 6 3 نامشخص نامشخص
پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته 13144004 3 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/14 (08:00 - 10:30)
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
ژئومورفولوژی خاک 13144085 3 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/12 (08:00 - 10:30)
سمینار 13144071 1 11 نامشخص نامشخص
میکرومورفولوژی خاک 13146012 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/05 (08:00 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3