بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 78 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13186030 20 3 نامشخص نامشخص
اصلاح گیاهان برای تحمل به تنشهای محیطی 13186018 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/29 (10:30 - 12:30)
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنشهای غیرزیستی 13154097 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/23 (10:30 - 12:30)
به نژادی گیاهان زراعی(گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی) 13151107 3 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:30)
به نژادی گیاهی مولکولی 13154089 3 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13184022 0 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13154009 6 10 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 10 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13154066 0 4 نامشخص نامشخص
رساله 13154132 20 10 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 10 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 10 نامشخص نامشخص
ژنومیک 13184034 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
کاربرد نرم افزارها در تجزیه داده های ژنتیکی و مولکولی 13186021 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/24 (10:30 - 12:30)
رساله 13186030 20 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13184022 0 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13154009 6 12 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 10 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 78 نتیجه
از 4