بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

سالار جمالی

سالار جمالی

سالار جمالی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
ثبت نشده

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیماریهای فیزیولوژیک گیاهان 13121131 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/17 (08:00 - 10:30)
رساله 13126100 18 3 نامشخص نامشخص
سمینار/پروژه 13121132 1 1 نامشخص نامشخص
کارورزی2 13121130 3 9 نامشخص نامشخص
برهمکنش گیاه-میکروارگانیسم 13124048 3 1 هفته فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هفته فرد شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (10:30 - 12:30)
بیماریهای مهم گیاهان زراعی 13121108 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13124026 6 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 1 نامشخص نامشخص
عملیات بیماریهای مهم گیاهان زراعی 13121109 1 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
عملیات نماتود شناسی گیاهی مقدماتی 13121091 1 1 شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
مدیریت بیماریهای گیاهان زراعی 13151109 3 1 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/22 (14:00 - 16:00)
نماتودشناسی گیاهی مقدماتی 13121090 1 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
مقاومت به بیماریهای گیاهی 13127022 3 1 هفته فرد یکشنبه (16:00 - 18:00) | هفته فرد یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (10:30 - 12:30)
اصول مدیریت بیماریهای گیاهی 13121117 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/20 (16:00 - 18:00)
رساله 13126100 18 3 نامشخص نامشخص
اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی 13127018 3 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/14 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13124026 6 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 1 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4