بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

محمد رضا خالدیان

محمد رضا خالدیان

محمد رضا خالدیان    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی 2 13131199 3 2 نامشخص نامشخص
آبیاری بارانی 13134054 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (10:30 - 12:30)
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی 13131176 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (16:00 - 20:00) 1401/03/18 (08:00 - 10:30)
آمار مهندسی تکمیلی 13134051 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/24 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13134010 6 9 نامشخص نامشخص
مدیریت آب در کشاورزی 13151093 3 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
مدلهای ریاضی در هیدرولوژی 13134040 3 1 یکشنبه (14:00 - 17:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
پروژه تخصصی کارشناسی 13131180 2 10 نامشخص نامشخص
آبیاری قطره ای 13134044 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/11 (10:30 - 12:30)
آمار مهندسی تکمیلی 13134045 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:00) | سه شنبه (08:00 - 09:00) | سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/11/03 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13134010 6 9 نامشخص نامشخص
طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار 13131146 3 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/14 (10:30 - 12:30)
کارورزی 1 13131152 3 1 نامشخص نامشخص
آبیاری بارانی 13134054 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/30 (12:00 - 14:00)
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی 13131176 2 1 یکشنبه (15:30 - 17:00) 1400/03/18 (14:00 - 16:00)
آمار مهندسی تکمیلی 13134051 2 1 شنبه (12:00 - 13:00) | شنبه (12:00 - 13:00) | شنبه (13:00 - 14:00) 1400/03/24 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13134010 6 9 نامشخص نامشخص
مدیریت آب در کشاورزی 13151093 3 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
مدلهای ریاضی در هیدرولوژی 13134040 3 1 یکشنبه (14:00 - 17:00) 1400/03/25 (12:00 - 14:00)
پروژه تخصصی کارشناسی 13131180 2 10 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3