بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

سید اکبر خداپرست میانگسکری

سید اکبر خداپرست میانگسکری

سید اکبر خداپرست میانگسکری    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13126100 18 1 نامشخص نامشخص
سمینار/پروژه 13121132 1 4 نامشخص نامشخص
کارورزی2 13121130 3 7 نامشخص نامشخص
بیوانفورماتیک 13127021 3 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30)
بیماریهای مهم درختان میوه 13121114 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 13124026 6 5 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 1 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 2 نامشخص نامشخص
روشهای مولکولی در بیماری شناسی گیاهی 13124049 3 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/18 (10:30 - 12:30)
عملیات بیماریهای درختان میوه 13121115 1 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
مساله مخصوص 13127015 2 1 نامشخص نامشخص
رساله 13126100 18 1 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13124026 6 5 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 1 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 2 نامشخص نامشخص
عملیات قارچ شناسی مقدماتی 13121100 1 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
قارچ شناسی مقدماتی 13121099 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/12 (14:00 - 16:00)
رساله 13126100 18 5 نامشخص نامشخص
سمینار/پروژه 13121132 1 4 نامشخص نامشخص
بیوانفورماتیک 13127021 3 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (12:00 - 14:00)
نمایش 1 - 20 از 66 نتیجه
از 4