بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

حسن حسنی

حسن حسنی

حسن حسنی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13186030 20 2 نامشخص نامشخص
بیوشیمی 13161008 3 3 سه شنبه (08:00 - 11:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:30)
بیوشیمی عمومی 13101105 3 3 شنبه (14:00 - 17:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:30)
بیوشیمی گیاهی پیشرفته 13186019 2 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
بیولوژی سلولی و مولکولی 13184035 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13184022 0 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
رساله 13186009 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13186030 20 2 نامشخص نامشخص
بیوشیمی پیشرفته 13184027 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/06 (10:30 - 12:30)
بیوشیمی 13161103 3 5 سه شنبه (10:00 - 13:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی 13161008 3 1 دوشنبه (14:00 - 17:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 13184022 0 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
رساله 13186009 0 3 نامشخص نامشخص
روشهای تشخیص مولکولی 13186022 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
رساله 13186030 20 2 نامشخص نامشخص
بیوشیمی عمومی -ع 13141135 1 10 نامشخص نامشخص
بیوشیمی 13161008 3 3 یکشنبه (08:00 - 10:30) 1400/03/29 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی عمومی 13101105 3 1 شنبه (14:00 - 17:00) 1400/03/29 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3