بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

محسن زواره

محسن زواره

محسن زواره    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

زاده شهر قنات و قنوت و قناعت، شهر بادگیرها و ستاره ها، شهر زیلو و انار و سفال؛ میبد در استان یزد.

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری های نوین در تولید گیاهان زراعی (گرایش آگروتکنولوژی) 13151125 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (16:00 - 18:00)
کشاورزی پایدار 13111140 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 13154009 6 7 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 7 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 7 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 7 نامشخص نامشخص
رساله 13154132 20 7 نامشخص نامشخص
فیزیولوزی تغذیه گیاهان زراعی 13154121 2 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/29 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی بذر 13154129 2 10 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی بذر 13219116 2 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش 13154128 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (10:30 - 12:30)
کشاورزی پایدار 13151092 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 13154122 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/23 (10:30 - 12:30)
واکنش گیاهان زراعی به تنشهای محیطی 13154123 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
برنامه ریزی الگوی کشت 13154107 2 2 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/06 (10:30 - 12:30)
بیوفیزیک محیطی 13151071 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/11/06 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13154009 6 7 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 7 نامشخص نامشخص
تغییر اقلیم و تولید گیاهی 13154111 2 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
تولید گیاهان زراعی، تغییر اقلیم و تنشهای محیطی 13151115 2 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5