بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

نادر پیرمرادیان

نادر پیرمرادیان

نادر پیرمرادیان    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

متولد 1351، سمیرم

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوا و اقلیم شناسی 13141195 3 1 شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/31 (10:30 - 12:30)
کارورزی 2 13131199 3 4 نامشخص نامشخص
آزمون جامع 13166001 0 1 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13134010 6 5 نامشخص نامشخص
تغییر اقلیم 13134052 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
طراحی سامانه های زهکشی 13131142 3 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
کارورزی 1 13131152 3 10 نامشخص نامشخص
پروژه تخصصی کارشناسی 13131180 2 15 نامشخص نامشخص
هوا و اقلیم شناسی 13121122 3 1 شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
کارورزی 2 13131199 3 1 نامشخص نامشخص
آزمون جامع 13166001 0 1 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13134010 6 5 نامشخص نامشخص
سمینار و روش تحقیق 13134072 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
مبانی زهکشی 13131133 2 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (08:00 - 10:30)
مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 13134008 0 1 دوشنبه (14:00 - 17:00) 1400/11/05 (10:30 - 12:30)
آزمون جامع 13166001 0 1 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13134010 6 5 نامشخص نامشخص
تغییر اقلیم 13134052 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/22 (12:00 - 14:00)
طراحی سامانه های زهکشی 13131142 3 1 سه شنبه (16:30 - 18:00) | سه شنبه (16:30 - 18:00) | سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/24 (10:00 - 12:00)
کارورزی 1 13131152 3 10 پنج شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3