بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

رضا حسینی

رضا حسینی

رضا حسینی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13126100 18 5 نامشخص نامشخص
سمینار/پروژه 13121132 1 5 نامشخص نامشخص
کارورزی2 13121130 3 4 نامشخص نامشخص
ژنتیک مولکولی حشرات 13126032 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13124026 6 4 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 5 نامشخص نامشخص
رده بندی حشرات 13124002 3 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/17 (10:30 - 12:30)
رساله 13126023 20 2 نامشخص نامشخص
اصول رده بندی و قوانین نامگذاری جانوری 13126030 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
رساله 13126100 18 5 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13124026 6 4 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 5 نامشخص نامشخص
حشره شناسی (1) 13121087 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/18 (16:00 - 18:00)
حشره شناسی (2) 13121101 2 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/15 (10:30 - 12:30)
رساله 13126023 20 2 نامشخص نامشخص
روشهای پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 13124010 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/11 (10:30 - 12:30)
عملیات حشره شناسی (1) 13121088 1 2 یکشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
عملیات حشره شناسی (2) 13121102 1 1 شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
رساله 13126100 18 4 نامشخص نامشخص
سمینار/پروژه 13121132 1 5 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3