بستن
FA EN

گروه زراعت و اصلاح نباتات

تاریخچه

در یکصد و هشتمین جلسه شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۱۳۵۵/۱۲/۲۵ با ایجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه گیلان موافقت به عمل آمد و پذیرش دانشجو در این دانشگاه از سال تحصیلی ۵۷-۱۳۵۶ شروع شد.
پذیرش دانشجو در این رشته در سال های ۵۷ و ۵۸ هم ادامه یافت. بعد از انقلاب فرهنگی با تصویب شورای بازگشایی و نوگشایی، دانشجویان رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مازندران به این دانشگاه منتقل شدند. پذیرش مجدد دانشجو در این مقطع از طریق آزمون سراسری از سال تحصیلی ۶۶-۱۳۶۵ صورت گرفت. این گروه در مقطع کارشناسی ارشد از سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴ در رشته های زراعت و اصلاح نباتات دانشجو پذیرفته است. همچنین این گروه در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری زراعت و اصلاح نباتات نموده است.
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در رشته زراعت و اصلاح نباتات به منظور نیل به خودکفایی در مواد اولیه غذایی و صنعتی که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود تولید اقتصادی محصولات زراعی را به طور علمی امکانپذیر و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را در جهت تولید محصولات به عمل آورده و در امور تحقیقاتی و آموزش و برنامه ریزی کشاورزی نیز خدمت نمایند، از سال ۵۷-۱۳۵۶ در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان مشغول فعالیت است. مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان زراعی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات کشاورزی، مهمترین هدف آموزشی گروه زراعت و اصلاح نباتات است.
ضرورت و اهمیت ایجاد رشته زراعت و اصلاح نباتات برای تربیت کارشناسانی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیر کشت محصولات اصلی کشاورزی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح موثر باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون هکتار از اراضی کشور زیرکشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به اینکه مساحت زمین های قابل کشت در کشور حدود ۵۰ میلیون هکتار است، لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات هر چه کارآمدتر از زمین های کشور برای افزایش تولید استفاده به عمل آید.
گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات هم اکنون در مقطع کارشناسی رشته های زراعت و اصلاح نباتات، کارشناسی ارشد زراعت (سال ۱۳۷۴)، اصلاح نباتات (سال ۱۳۷۴)، علوم و تکنولوژی بذر (سال ۱۳۹۱) و شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز (سال ۱۳۹۳) و دکتری زراعت (سال ۱۳۸۹) و اصلاح نباتات (سال ۱۳۹۰) دانشجو جذب و تربیت می‌کند.

فعالیت های پژوهشی و علمی گروه :
– طرح جامع اصلاح بهبود و توسعه فرآیند فناوری و فرآوری برنج
– بررسی اقتصادی ضایعات تولید برنج در ایران (گیلان و مازندران) و راهکارهای مناسب آن
– بررسی دوره بحرانی کنترل علف های هرز برنج در شرایط تنش خشکی و غرقابی
– بررسی خصوصیات دگرآسیبی (Allelopathy) تعدادی از ارقام برنج محلی و اصلاح شده گیلان
– مطالعه علف های هرز محصولات مهم استان گیلان
– تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز توتون در منطقه گیلان
– تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در کلزا
– مقایسه عملکرد ارقام مختلف برنج در شرایط آب و هوایی شمال کشور
– اثر عمق و دوام غرقابی در دوره های مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم
– بررسی زراعت چند کشتی گیاهان زراعی و علوفه ای در آستانه (گیلان)
-معرفی گیاه هوهوبا و روشهای تکثیر و گسترش گیاه هوهوبا(طرح استانی ملی)
– اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ذرت علوفه ای در شرایط اقلیمی استان گیلان (طرح مصوب سازمان جهاد کشاورزی)
-بررسی اثر تنش کم آبی بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت سیلویی و مقایسه آن با شرایط دیم در منطقه رشت
– بررسی تاّثیر سطوح و زمانهای مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در گیلان
– اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای در شرایط اقلیمی شهرستان رشت (طرح مشترک سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه گیلان)
– اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ذرت علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان رشت (طرح مشترک سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه گیلان)
– بررسی تاثیر گوگرد، بُر، روی و برهمکنش آنها بر عملکرد کمی و کیفی دانه کلزا (طرح مصوب دانشگاه گیلان)
– تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته به QTLهای بزرگ اثر از جمله Saltolو SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج
– مکان یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای برنج
– مکان یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به سرما با استفاده از نشانگرهای مولکولی در مرکبات (موسسه تحقیقات مرکبات)
– بهینه سازی مرحله‌ی آنزیم بری تولید چای سبز در مقیاس نیمه صنعتی (مرکز تحقیقات چایکشور)
– تجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج به روش دی الل
– بررسی اثرات اشعه گاما و دی متیل سولفات در واریته برنج دم سیاه
– مقایسه عملکرد ارقام موتان برنج دم سیاه، ۱۳۸۰
– جمع آوری و بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های بادام زمینی با استفاده از نشانگرهای AFLP و مورفولوژیکی
– شناسایی QTLهای کنترل کننده صفات مهم زراعی و کیفیت پخت و تبدیل در برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی (طرح مصوب پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور)
– ارزیابی نوع عمل ژن و وراثت پذیری صفات زراعی برنج از طریق تجزیه میانگین نسل ها (طرح مصوب دانشگاه گیلان)
– تعیین الگوی هتروتیک ژرم پلاسم برنج ایران (طرح مصوب قطب علمی برنج کشور)
– ارزیابی عمل ژن ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کمی و کیفی توتون از طریق تجزیه میانگین نسل ها
– مطالعه امکان تولید لاین های جدید برنج با استفاده از روش کشت بساک برنج

اعضای گروه همکاری های علمی و اجرایی متعددی با مراکز علمی و اجرایی خارج از دانشگاه دارند. اهم این همکاری ها به شرح زیر است:
۱٫ تفاهم نامه با موسسه تحقیقات برنج کشور
۲٫ تفاهم نامه با موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
۳٫ تفاهم نامه با موسسه بیوتکنولوژی شمال کشور
۴٫ همکاری با انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات