بستن
FA EN

تماس با ما

حوزه ریاست دانشکده علوم کشاورزی

نام و نام خانوادگی            پست سازمانی                             شماره داخلی                 شماره مستقیم

آقای دکتر صحراگرد         رئیس دانشکده                             5050                       33690282

آقای دکتر پیمان             معاون پژوهشی و فناوری                 5037                        33690323

آقای دکتر پیرمرادیان       معاون آموزشی و دانشجویی              5027                        33690090

آقای مهندس شیرزاد        مدیر امور عمومی                         5030                        33690459

آقای مهندس اسعدی         کارشناس پژوهشی                        2009                         33690400

خانم دکتر نوابیان           دبیر خانه کمیته ترفیع و ارتقاء                 

آقای طلیعه بخش           مسئول دفتر و دبیر خانه دانشکده         5050                       33690282

تلفن های دانشکده