بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشکده دریک نگاه

نام : دانشکده کشاورزی

سال تأسیس : ۱۳۵۵

تعداد هیأت علمی : ۸۱ نفر

( استاد : ۱۰ نفر ، دانشیار : ۱۵ نفر ، استادیار : ۵۱ نفر ، مربی :۵ نفر )

تعداد دانشجو : ۱۵۶۹ نفر

( کارشناسی :۱۰۱۶ نفر ، کارشناسی ارشد : ۴۰۱ نفر ، دکتری : ۱۵۲ نفر )

نسبت دانشجو به استاد : ۱۹ به ۱

آدرس : رشت ، کیلومتر ۵ جاده رشت – تهران ، پردیس دانشگاه گیلان – صندوق پستی : ۱۳۱۴- ۴۱۶۳۵

خلاصه آمار فارغ التحصیلان دانشکده علوم کشاورزی از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۳

(ورودیهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۱)

عنوان رشته کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد دکتری
مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن
گیاهپزشکی ۱۱۹ ۳۲۹ ۷۴ ۱۲۵ ۶ ۶
علوم دامی ۲۸۰ ۳۴۴ ۲۲۸ ۱۰۶ ۱۲۴ ۸۴ ۲ ۱
زراعت و اصلاح نباتات ۲۱۰ ۳۸۸ ۱۵۲ ۱۶۶ ۲ ۲
باغبانی ۱۸۱ ۲۳۹ ۱۰۱ ۸۹ ۱۳ ۴
خاکشناسی ۱۹۲ ۵۵۱ ۴۵ ۱۰۱
مهندسی آب ۳۶۰ ۲۹۳ ۱۹ ۳۰
مجموع ۱۳۴۲ ۲۱۴۴ ۲۲۸ ۱۰۶ ۵۱۵ ۵۹۵ ۲۳ ۱۳