بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی مسائل علوم زراعی استان

اعضاء :

دکتر مسعود اصفهانی (نماینده رییس دانشکده)

دکتر جعفر اصغری

دکتر مجید مجیدیان

دکتر محسن زواره

دکتر غلامرضا محسن­ آبادی

مهندس شایگان ادیبی (مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی)

مهندس مسعود پورابراهیمی (کارشناس مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی)

مهندس محمد ابراهیمی (مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی