در این آزمایشگاه بخش عملی دروس قارچ شناسی، باکتری و ویروس شناسی، نماتد شناسی، کنه شناسی و بیماری های گیاهی تدریس می شود.
در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- میکروسکوپ آموزشی استاد و دانشجو
۲- میکروسکوپ معمولی
۳- استریومیکروسکوپ
۴- هود
۵- سانتریفیوژ
۶- اتو کلاو
۷- آون
۸- وسایل جمع آوری، نگهداری و بررسی بیماری های گیاهی، قارچ ها، نماتد ها و باکتری ها
سایر وظایف این آزمایشگاه تهیه کلکسیون های آموزشی مربوط به دروس بیماری شناسی گیاهی و عوامل بیماری زای گیاهی (مانند قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها، نماتدها، گیاهان عالی انگل و غیره)، تشکیل هرباریوم قارچ های زنده و غیرزنده و نمونه های گیاهی حاوی آثار خسارت عوامل بیماری زای گیاهی، کشت قارچ ها و باکتری های بیماری زای گیاهی و آنتاگونیست و اقدام برای شناسایی آن ها، تهیه لوح های فشرده آموزشی بیماری های گیاهی است.