در این آزمایشگاه بخش عملی دروس حشره­ شناسی، آفات گیاهی، جانورشناسی و سم­ شناسی تدریس می­ شود. سایر وظایف این آزمایشگاه تهیه کلکسیون­ های آموزشی مربوط به دروس حشره ­شناسی، جانورشناسی و آفات گیاهی، تهیه اسلایدهای لازم از نمونه­ های حشرات و آفات گیاهی، تهیه کلکسیون حشرات مفید مانند حشرات شکارگر، پارازیتوئید و گرده­ افشان و تهیه لوح­ های فشرده آموزشی حشره­ شناسی می­ باشد.
در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- استریومیکروسکوپ ( بینوکولار)
۲- میکروسکوپ
۳- آون
۴- وسایل جمع آوری و نگهداری و تشریح حشرات، آفات گیاهی و جانور شناسی
۵- هود شیمیایی است