در این آزمایشگاه مقاطع نازک میکروسکپی خاک تهیه و مطالعه می‌شوند. به این منظور نمونه‌های خاک تلقیح شده، برش و صیقل داده شده و بر روی لام نصب می‌شود و در نهایت برای مطالعه میکروسکپی آماده می‌شوند. امکانات و لوازم مورد نیاز برای تلقیح، دستگاه برش و سایش از جمله امکانات این آزمایشگاه است.