۱- آزمایشگاه تبدیل شلتوک به برنج سفید
۲- کارگاه موتور
۳- کارگاه ماشینها و ادوات کشاورزی که دارای انواع تراکتورها، گاوآهن‌ها، ماشین‌های نشاء برنج، خرمنکوب، موتور چهار سلیندر بنزینی، انواع سمپاش‌ها